Muted
  התוכנית הבאה
  בטל
  אתה צופה ב-:
  arrow שפה: כבוי
  אתה צופה ב-:
  the-story-of-human-rights /video-playback/the-story-of-human-rights_en/master.m3u8 /video-playback/the-story-of-human-rights_en/vmap.xml /video-playback/the-story-of-human-rights_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/story-of-human-rights_he.jpg

  הסיפור של זכויות האדם

  הסרט הקצר המרשים הזה מגדיר – בפשטות ובקצרה – את אחד הנושאים הכי לא מובנים כהלכה בעולם: זכויות האדם. הפרזנטציה האינפורמטיבית והדרמתית מראה את ההיסטוריה של זכויות האדם ממקורן בימי קדם ועד ל-'הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם' המודרנית. כאן נמצאות כל שלושים זכויות האדם, הזכויות והחירויות הבסיסיות שכל בני האדם זכאים להן, שכוללות את הזכות לחיים ולחופש, חופש המחשבה והביטוי והשוויון בפני החוק.

  הזמן חוברת

  הסיפור של זכויות האדם

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית