Muted
  התוכנית הבאה
  בטל
  arrow שפה: כבוי
  common-sense-for-life /video-playback/common-sense-for-life_en/master.m3u8 /video-playback/common-sense-for-life_en/vmap.xml /video-playback/common-sense-for-life_en/breaks.json https://files.ondemandhosting.info/imagecache/cropfit@w=1280@qa=60/data/www.scientology.tv/the-way-to-happiness/common-sense-for-life-title_he.jpg?as

  הדרך אל האושר: מדריך הגיוני לחיים

  תשדירי שירות מרתקים המבוססים של ספרו של ל. רון האברד 'הדרך אל האושר', המדריך ההגיוני לחיים טובים יותר, שעורר תנועה עולמית. מוצגים כאן כל עשרים ואחד הכללים של 'הדרך אל האושר', כולל "אהוב ילדים ועזור להם״, ״הייה מאופק״, ״כבד את הוריך ועזור להם", "הגן על סביבתך ושפר אותה" ו-"פרח ושגשג", שכל אחד יכול לנהוג לפיהם כדי להשיג חיים מאושרים, משגשגים ומספקים יותר.

  מהי 'הדרך אל האושר'?

  התחל להפיץ אושר בביתך, במקום עבודתך או בקהילתך.

  אתה עשוי ליהנות גם מהפריט הבא

  סדרה מקורית